Huisregels

De IJsbaan Duiven is in december & januari de plek waar de Liemers -jong en oud- kan genieten van het schaatsen op een veilige manier. Het is van belang dat de veiligheid op het ijs en op het terrein kan worden gewaarborgd. Daarom is er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat iedereen veilig kan schaatsen en aanwezig kan zijn op ons evenemententerrein. Tijdens de evenementenperiode, inclusief de op- en afbouw, is het terrein rondom de IJsbaan Duiven aangemerkt als evenemententerrein.
 
Op de IJsbaan wordt geen enkele vorm van vandalisme of agressie getolereerd. Hier horen o.a. bij discriminatie, schelden, bedreiging of mishandeling, het gooien van sneeuw/ijs. Een ieder die met respect omgaat met bezoekers/medewerkers op en rondom de ijsbaan, én met de eigendommen van een ander is van harte welkom op de IJsbaan. 
 
De schaatsbaan
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken en handschoenen te dragen;
 • Het gebruik van noren is in verband met veiligheidsvoorschriften niet toegestaan;
 • Abonnementhouders hebben geen voorrang bij het verstrekken of behouden van schaatsen, IJsbaanmedewerkers mogen huurschaatsen na een schaatsuur claimen voor verhuur;
 • Het bezitten van een toegangsbewijs/abonnement geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden;
 • Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten en hun huurschaatsen inleveren;
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen danwel te gebruiken of nuttigen op de ijsbaan: etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, rookwaren, glaswerk, blikjes of flessen, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.

 Het horecapaviljoen
 • Bij verblijf in horecagedeelte van het paviljoen zijn consumpties verplicht; 
 • Consumpties mogen alleen worden genuttigd bij de horecapunten;
 • Alcohol wordt geschonken vanaf 18 jaar. Het nuttigen van alcohol onder 18 jaar is bij wet verboden. Bij twijfel is vertoon van een geldig identiteitsbewijs verplicht;
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen naar het horecapaviljoen: etenswaren, (alcoholhoudende) dranken, rookwaren, glaswerk, blikjes of flessen, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen. Meegenomen drank- of etenswaren kunt u inleveren of buiten het evenemententerrein nuttigen.
 
Het evenemententerrein
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie te allen tijde op te volgen;
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen;
 • Op verzoek van de organisatie dient men (>14 jaar) een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen. Indien men géén geldig identiteitsbewijs kan tonen, kan men van het terrein worden verwijderd;
 • Schade aan eigendommen van Stichting Winterevenementen Duiven, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker;
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • Voor uw en onze veiligheid maken wij gebruik van een camera (video)registratiesysteem op het volledige evenemententerrein;
 • Op het evenemententerrein wordt gefilmd en worden foto’s gemaakt die voor publicatiedoeleinden kunnen worden gebruikt;
 • Buiten de openingstijden is de toegang tot de schaatstent en het paviljoen verboden;
 • Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen onze medewerkers u melden dat u direct het terrein van de IJsbaan Duiven dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas, abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat IJsbaan Duiven gehouden is tot restitutie van entree- / abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker conform artikel 138 Wetboek van Strafrecht. De overtreder kan een uitgeschreven lokaalverbod worden overhandigd.
 
De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
                                               

Veiligheid
Veiligheid heeft voor de IJsbaan Duiven de allerhoogste prioriteit. We voelen ons verantwoordelijk voor onze vrijwilligers, bezoekers en omwonenden. De bedrijfsvoering is hierop ingericht. De IJsbaan Duiven voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

Medewerkers en instructeurs
De vrijwilligers van de IJsbaan Duiven hebben de taak om toe te zien op de veiligheid van alle bezoekers. Zij zien toe dat de bovenstaande huisregels worden nageleefd.

EHBO
De IJsbaan Duiven beschikt uit een volledig uitgeruste EHBO-ruimte. Voor de eerste hulp kunt u terecht bij één van onze vrijwilligers. Dagelijks zijn diverse EHBO’ers aanwezig om u te helpen bij (kleine) ongelukken. In roulerend schema zijn de Duivense huisartsen stand-by voor calamiteiten.
 
Beveiliging
De IJsbaan Duiven maakt gebruik van een beveiligingsbedrijf om toezicht te houden en de veiligheid op het terrein en in de gebouwen te bewerkstelligen.

Aansprakelijkheid
Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of verlies of schade aan eigendommen.
Brilliant IJsbaan Duiven 2022-2023 bedankt haar sponsoren en partners: